กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. (สำหรับนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2558 

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. (สำหรับนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

แบบเอกสารที่ใช้กู้ยืมเงิน กยศ.

1. กยศ.สจล.2 ดาวส์โหลด

2. กยศ.102 ดาวส์โหลด

3. กยศ.103 ดาวส์โหลด

4. แบบติดรูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดาของผู้กู้ยืม ดาวส์โหลด

5. แผนผังบ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดาของผู้กู้ยืม ดาวส์โหลด

สำหรับแบบ กยศ.101 ผู้กู้ยืม กยศ. ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา-ทุนกู้ยืม-กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
แล้วดาวส์โหลด พิมพ์แบบ กรอ.101 จำนวน 4 หน้า ออกมาประกอบเอกสารคำขอกู้ยืม กรอกข้อมูล