สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประเทศไทย 86160

FacebookKMITL PRINCE CHUMPHON  E-mail : pcc@kmitlac.th

ส่วนกลาง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-7750-6410 โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ จิราภรณ์4443, รอยพิมพ์4442 โทรสาร 0-7750-6425 อีเมล์ : nongaor_pr@hotmail.com

ส่วนประสานงานที่กรุงเทพมหานคร อาคารกรมหลวงนราธิวาสอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ชั้น 9
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520 
 โทร. 0-2329-8000 ต่อ 3013

งานทะเบียนและประมวลผล (ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ) โทร. 08-3066-5331 โทร. 0-7750-6434, 0-7750-6415 ต่อ วิภาวดี4581, วารุณี4513, ณัฐกฤตา4557

งานบริหารงานทั่่วไป (ติดต่อคณะผู้บริหาร)  โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ วรรณนิดา4512, ระวีวรรณ4519

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. 0-7750-6434, 0-7750-6415 ต่อ อัญชลี4527

งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ 4538

งานกิจการนักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โทร. 08-3066-5372, 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม4529, งานกิจกรรมนักศึกษา4531, ทุุนการศึกษา กยศ. กรอ. ฝึกงาน สหกิจศึกษา นศท.4558, หอพักนักศึกษา 08-1779-1925

งานแผนงาน โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ ปรัชญ์ชนิน4511, รัชนีวรรณ4522, จิราพร4524, กนกวรรณ4567

งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415  จินตนา4533, อุมาพร4534, สุภาพร4536, อุมาวดี4549

งานการเงินและบัญชี โทร. 08-3066-6730 โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ นิธินันท์4526, พรรณทิพา4525, น้ำฝน4528, จีระนัย4571 โทรสาร 0-7759-1444

งานพัสดุ โทร. 08-3066-6730 โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ พิมพ์ชนก4520, จุรีรัตน์4521, ธิดาพร4540, เจนจิรา4572 โทรสาร 0-7750-6419

งานอาคารสถานที่ โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ ชยพล4515, สุกัญญา4516, รวิพร4445

งานบำรุงรักษาและยานพาหนะ โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ สุกัญญา4516

งานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้

        ประกันคุณภาพ โทร. 0-2329-8000 ต่อ เพ็ญศิริ3013

        บริหารองค์ความรู้ โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ อุมาวดี4549

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ อุดมสิทธิ์4633, ชัชวาลย์4623, ทรงชัย4621

งานบริหารการวิจัย โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ กาญจนา4523, ฮาบีบ๊ะ4568

งานห้องสมุดและสื่อการศึกษา  

          ห้องสมุด โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ 4603

          สื่อการศึกษา โทร. 0-7750-6430 โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ สราวุธ4612, ละออ4601, รอยพิมพ์_ห้องปฏิบัติการทางภาษา4442

งานบริการห้องปฏิบัติการ โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ นักวิทยาศาสตร์ 4618, ช๊อปวิศวเครื่องกลเกษตร 

งานบริการวิชาการแก่สังคม โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ นาราอร4552, ภูวดล4553

ศูนย์เกษตร อาหาร พลังงาน โทร. 08-8750-9964 โทรสาร 0-7759-1451

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โทร. 0-7751-2066 โทรสาร 0-7759-1451

หลักสูตรบริหารธุรกิจ และ M.B.A. โทร. 0-7750-6422, 0-7750-6415 ต่อ ชั้น3 4705, ชั้น1 4449, ดร.สุดาพร4706 โทรสาร 0-7750-6411

webmaster : kjsongch@kmitlac.th