ข้อมูลสำหรับบุคลากร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. รายละเอียด

- ปฏิทินวันลา ให้ตรวจสอบที่งานทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาบุคลากรสถาบัน รายละเอียด

- ระบบค้นหาเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ รายละเอียด

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

รวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียด

- ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการคณาจารย์ พ.ศ. 2558 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รายละเอียด

- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รายละเอียด

- ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการแต่งตั้ง  ผศ. รศ. รายละเอียด

- ประกาศสถาบัน เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินชดเชย (ฉบับ2)  รายละเอียด

- ประกาศสถาบัน การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง รายละเอียด

- ประกาศสถาบัน หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร รายละเอียด

- ข้อบังคับสถาบันและคำสั่งสภาสถาบัน (บทนิยามคำว่าประธานสาขาวิชา ภาระงานตำแหน่งทางวิชาการ ฯ) รายละเอียด

- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างฯ รายละเอียด

- พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฯ รายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียด