เอกสารดาวน์โหลด บุคลากร

 

งานพัสดุ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

     

 


 

 

งานการเงิน

 

หนังสือรับรองเงินเดือน
ขออนุม้ติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

     
 

งานทรัพยากรบุคคล

   
 

งานอาคารสถานที่

   
 

งานยานพาหนะ

   
     
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  แจ้งซ่อมงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเอกสาร
แจ้งซ่อมงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์
     
 

งานทะเบียนและประมวลผล

  หน้าดาวน์โหลดเอกสารงานทะเบียน