จรรยาบรรณ

คู่มือจรรยาบรรณคณาจารย์และแนวทางปฏิบัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๙ (ฉบับเต็ม) เลือกเนื้อหา

แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เลือกเนื้อหา 

ข้อบังคับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๓  เลือกเนื้อหา