ประกาศสอบราคาชุดปฏิบัติการสื่อสารแบบอนาล๊อกและดิจิตอล จำนวน 1 ชุด รายละเอียด