หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 27,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
Download รายละเอียดหลักสูตร 

 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน  
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 16,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา  
Download รายละเอียดหลักสูตร 

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 40,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
Download รายละเอียดหลักสูตร 
เว็บไซต์หลักสูตร 
Facebook