หลักสูตรปริญญาตรี

 

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
Facebookสาขาวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน 4 หลักสูตร 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 20,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
Download รายละเอียดหลักสูตร 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- แขนงวิศวกรรมเครื่องกล
- แขนงวิศวกรรมเกษตร
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 20,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ประเภทของนักศึกษา
2.1 รับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา 4 ปี
2.2 รับเทียบโอนจากระดับ ปวส. เข้าศึกษา 3 ปี
Download รายละเอียดหลักสูตร 
Facebook วิศวเครื่องกล
facebook วิศวกรรมเกษตร

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 20,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ประเภทของนักศึกษา
3.1 รับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา 4 ปี
3.2 รับเทียบโอนจากระดับ ปวส. เข้าศึกษา 3 ปี 
Download รายละเอียดหลักสูตร 
Facebook

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 20,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
Download รายละเอียดหลักสูตร 
Download ข้อมูลหลักสูตร 

 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน 4 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
และทรัพยากรทางน้ำ
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 15,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ประเภทของนักศึกษา
1.1 รับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา 4 ปี
1.2 รับเทียบโอนจากระดับ ปวส. เข้าศึกษา 2 ปี
Download รายละเอียดหลักสูตร 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 15,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ประเภทของนักศึกษา
2.1 รับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา 4 ปี
2.2 รับเทียบโอนจากระดับ ปวส. เข้าศึกษา 2 ปี
Download รายละเอียดหลักสูตร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 15,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ประเภทของนักศึกษา
3.1 รับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา 4 ปี
3.2 รับเทียบโอนจากระดับ ปวส. เข้าศึกษา 2 ปี
Download รายละเอียดหลักสูตร  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 19,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
Download รายละเอียดหลักสูตร 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 

 

 

จำนวน 1 หลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 16,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
- แขนงบริหารธุรกิจเกษตร
- แขนงบริหารเทคโนโลยี
- แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
Downloadรายละเอียดหลักสูตร    เว็บไซต์หลักสูตร