ส่วนสนับสนุน

> งานทะเบียนและประมวลผล  ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล

งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา  Facebook

งานกิจการนักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม

> งานแผนงาน

> งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้

งานบริหารการวิจัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

> งานบริหารงานทั่วไป

> งานการเงินและบัญชี

> งานพัสดุ

> งานอาคารสถานที่

> งานบำรุงรักษาและยานพาหนะ

> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

> งานห้องสมุดและสื่อการศึกษา 

> งานห้องปฏิบัติการ