บุคลากรสายสนับสนุน

 

นายโสพล จันทรโชติ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารธุรกิจ
โทร.0-7750-6422 ต่อ 4505
sopol.ju@kmitlac.th

     
นางอัญชลี  แก้วรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ 
โทร.077-506422 ต่อ 4527
anchalee.ka@kmitlac.th


นางสุกัญญา  สมกาญจนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.077-506422 ต่อ 4516
kssukuny@kmitlac.th

 
นางวรรณนิดา  นพเกื้อ
นักวิชาการศึกษา
โทร.077-506422 ต่อ 4512
knwannid@kmitlac.th
wann_id@hotmailcom
 
นางสาวระวีวรรณ  อินทรสะโก
นักวิชาการศึกษา
โทร.077-506422 ต่อ 4519
nattatida_kiem@hotmailco.th 

นางสาวจิราภรณ์  ใจเอื้อ
นักประชาสัมพันธ์
โทร.077-506422 ต่อ 4556
nongaor_pr@hotmailcom  
 
นางสาวณฐพร  เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.0-2329-8000 ต่อ 3013

   
  

 

 


นายชาติวุฒิ พลนิล
ผู้จัดการ

 


นางน้ำฝน  สุริยะธรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการ

 


นายชาติวุฒิ พลนิล
นักวิชาการสัตวบาล
E-mail :

  


นายวิรัช จินตวรรณ
นักวิชาการเกษตร
email : -

 


นายพงษ์ศักดิ์ กฤตยพรพงศ์

วิศวกร
email : -

 


นายถาวรณ์ สุบรรณรัตน์
นักวิชาการเกษตร
email : -


นายอภิชาติ ครุฑสุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
email : -

 


นายเชิด จันทเณร
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

 


นายบุญนำ เอาไชย
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

 
นายบุญเจียม นิลศรี
พนักงานเกษตรพื้นฐาน


นายสมมิตร์ เพชรคีรี
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

 


นายวิรุณ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

 

 

 
นางปรัชญ์ชนิน  ศิลป์เสวตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
โทร.077-506422 ต่อ 4511
 


นางจิราพร  หาญกลับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
โทร.077-506422 ต่อ 4524
kchjirap

 
นางรัชนีวรรณ  แดงวิไลลักษณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
โทร.077-506422 ต่อ 4522
kjratcha[at]kmitl.ac.th

 

   
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
นักวิเทศสัมพันธ์
โทร.077-506422 ต่อ 4567
krkanokw[at]kmitl.ac.th
   


นายอุดมสิทธิ์  ตั้งตระกูลไพศาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร.077-506422 ต่อ 4623
udomsit.ta@kmitl.ac.th

  


นายชัชวาลย์  บัวสะอาด
ช่างเทคนิค
โทร.077-506422 ต่อ 4623

i-inter@hotmail.com
chutchawal.bu@kmitl.ac.th

 
นายอัครัช  จันทร์ทับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร.077-506422 ต่อ 4621
songchai.ja@kmitl.ac.th

นายชยพล  พลนาการ
วิศวกร
kpsaranw@kmitlac.th
 


นายสุทิน  วรพันธ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 
นายสุนทร ทองชะฎา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 
ายอนุชา  จันทเณร
ช่างไม้

   
นางนิภา  วัดละเอียด
แม่บ้าน

 
นางไสว  ทับซ้อน
แม่บ้าน


นายสายันต์ ศักดิ์ปฏิฐา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

 
นายโกศล ทองภูเบศ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 

 


นางนภพร  แสนสุขกะโต
บรรณารักษ์
โทร.077-506422 ต่อ 4603
knsupapo@kmitlac.th

  


นายสราวุธ  สวัสดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.077-506422 ต่อ 4612
ksasaraw@kmitlac.th

 


นางละออ  อ่อนไหว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.077-506422 ต่อ 4601
kola-or@kmitlac.th

 

 
นางสาวจารุมาส มุนินทรวงศ์

บรรณารักษ์
โทร.077-506422 ต่อ 4603

 


นางรอยพิมพ์ จันทรโชติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.077-506422 ต่อ 4442

   

นางธิดาพร  จิตรภิรมย์
นักวิชาการพัสดุ
E-mail :
 


นางสาวจุรีรัตน์  ชอบสอน
นักวิชาการพัสดุ
E-mail : 

 
นางสาวพิมพ์ชนก  สงวรรณา
นักวิชาการพัสดุ
E-mail :

 

   
นางสาวเจนจิรา ฝอยทอง
นักวิชาการพัสดุ
E-mail :
   


นางสาวเพ็ญศิริ ดุลยคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร.0-2329-8000 ต่อ 3013
kdpensir@kmitlac.th

  

นางสาวอุมาวดี รักชื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารองค์ความรู้
โทร.0-7750-6422 ต่อ 4549
sea_andaman9[at]hotmail.com


นายอมรศักดิ์  วงศ์แก้ว
วิศวกร
 


นายสานนท์  จันทเณร
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 
นายชูศักดิ์  มั่งมี
ช่างเทคนิค

 
นายเกรียงไกร  ชาวสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์

   
นายเอกชัย เพียรมาก
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสายันต์  อสิอุโค
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
 
นายสมพงษ์ แก้วรักษ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
 
นายบอย ทรัพย์ปานา
พนักงานขับรถยนต์
   

นางสาวจินตนา  อมรามร
นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร.077-506422 ต่อ 4533
E-mail : kachinta
 


นางสาวสุภาพร  ใสสะอาด
นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร.077-506422 ต่อ 4536

E-mail : 

 
นางสาวอุมาพร  รัตนพันธ์
นิติกร
โทร.077-506422 ต่อ 4534

E-mail :

 

   
นางสาวอุมาวดี รักชื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.077-506422 ต่อ 4549
E-mail : sea_andaman9[at]hotmail.com
   


นางสาวกาญจนา  ม่วงทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0-7750-6422 ต่อ 4523

kmkancha[at]kmitl.ac.th

  


นางสาวฮาบีบ๊ะ  สตอหลง
เจ้าหน้าที่วิจัย
โทร. 0-7750-6422 ต่อ 4568

kshabeba[at]kmitl.ac.th
kmitl.2012[at]hotmail.com


นางสาวอรสา  ชูละเอียด

นักวิทยาศาสตร์

kchorasa@kmitlac.th

  


นางสาวศศิดารา  เจริญศิริ

นักวิทยาศาสตร์

s_pla_s@hotmailcom

 


นางสาวศิริขวัญ  สุดวัดแก้ว
นักวิทยาศาสตร์
kschinda@kmitlac.th
โทร.077-506422 ต่อ 4570, 4618


นายไชยรัตน์  เพชรคีรี
ช่างเทคนิค
kpchaira@kmitlac.th
 


นายสิทธิพร  ทองภูเบศร์
ช่างเทคนิค
hs8veg@hotmailcom

 
นายนพดล  เกตุพิมล

ช่างเทคนิค
nopadol3998@hotmailcom
โทร.077-506422 ต่อ 4101

นางสาวณฐพร  สังขรเขต
นักวิทยาศาสตร์
pumpui1028@hotmailcom
 


นายปฏิพัฒน์ ศรีสงคราม
นักวิทยาศาสตร์

 
นางสาวนารี  พันธุ์จินดาวรรณ
นักวิทยาศาสตร์
kpnaree@kmitlac.th


นางสาวนาราอร สว่างวงศ์
นักวิชาการเกษตร
ksnaraon@kmitlac.th

  


นายภูวดล ประพฤติดี
นักวิชาการเกษตร
modmellow174@hotmailcom

 


นางวิภาวดี  ครุฑศึก
นักวิชาการศึกษา
โทร.077-506422 ต่อ 4581
kpvipawa[at]kmitl.ac.th
kpnok[at]hotmail.com

  


นางสาววารุณี  สอนสังเสน
นักวิชาการศึกษา
โทร.077-506422 ต่อ 4513
kpvarune[at]kmitl.ac.th
tukta2044[at]hotmail.co.th

 


นางณัฐกฤตา  สายธนู

นักวิชาการศึกษา
โทร.077-506422 ต่อ 4557


นางศรีสุดา บรรยงคิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  

นางสาวจิราพร  สอนสังเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสิริพร  ผลพฤกษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.077-506422 ต่อ 4558

 

นางสาวนัยนา เหล็กแก้ว

นักวิชาการศึกษา

 

นายธงชัย บรรยงคิด

นักวิชาการศึกษา

   

นางสาวนิธินันท์  มั่งมี
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail :
 


นางน้ำฝน  สุริยะธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : 

 
นางพรรณทิพา  กำลังใบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail :

 

   
นางจีระนัย  กาลพัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail :
   

นางพิสชา  บัวครื้น
นักวิชาการศึกษา
E-mail :
โทร. 0-7750-6425 ต่อ 4548

 


นางวรัญญา  พริ้มจรัส
นักวิชาการศึกษา
E-mail :