บุคลากรสายวิชาการ


รศ.ดร.ร่วมจิตร  นกเขา
knraumji@kmitlac.th
 


อาจารย์ถิรายุทธ์  วิจิตรภาพ
kwthiray@kmitlac.th

 
อาจารย์โอภาส  สืบสาย
ksopart@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.นาตยา  มนตรี
kmnattay@kmitl.ac.th

 


ผศ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
kbkanokp@kmitl.ac.th

 
อาจารย์สุมลรัตน์  จินตนาสิรินุรักษ์
kjsumonr@kmitl.ac.th


ผศ.ดร.พรรณิภา  ยั่วยล
   
อาจารย์วัชรินทร์  รัตนพันธ์
   
ดร.พรประพา  คงตระกูล
   


ดร.อัญจนา  จันทร์ปะทิว
ajunpatiw@hotmailcom

   

อาจารย์สมพร  นพเกื้อ
knsompho@kmitlac.th
 


ผศ.เทียมพบ  ก้านเหลือง
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
thiamphop@gmailcom

 
ดร.สายชล  เลิศสุวรรณ
klsaicho@kmitlac.th

ดร.ดวงกมล  แต้มช่วย
kkduang@kmitlac.th
 


ผศ.ดร.ปิยะดา  ทวิชศรี
ktpiyada@kmitlac.th

 
อาจารย์สุธีรวัฒน์  พันธุ์มาลัย
kpsuteer@kmitlac.th
     
ผศ.ดร.ธนรรษมลวรรณ  พลมั่น
kpsirilu@kmitlac.th
   

ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

 

ดร.วลัยพร มัฆพาน
eang_ang@hotmailcom

 

 

ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ
kpapatch@hotmailcom

ดร.กมลวรรณ ชูชีพ
kckamonw@kmitlac.th

 

อาจารย์นิพัทธ์  มณีโชติ
kmnipat@kmitlac.th

   

 

 

ดร.สุดาพร สาวม่วง
kssudapo@kmitlac.th
ประวัติ งานวิจัย

 

ผศ.วัชระ  ศิลป์เสวตร์
kswatcha@kmitlac.th

 

ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ
b.dr.chanathat2013@gmailcom
ประวัติ งานวิจัย


 


 
ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ
petch2007@hotmail.com
  ดร.สมยศ ติรณวัฒนานันท์
  ดร.บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์

อาจารย์จักรพงษ์  ศรีพนมยม
 


อาจารย์ธนากร เหมะสถล
khtanako@kmitlac.th

 
ดร.ดวงใจ  พิสุทธิ์ธาราชัย
duangjai_kmitl@yahoocom

อาจารย์วรพงษ์ นลินานนท์
knwarrap@kmitlac.th
 


ผศ.ดร.มนต์สรวง  ยางทอง
kymonsru@kmitlac.th

 
อาจารย์แขวลี  วิบูลย์กิจ
kvkaewal@kmitlac.th

         

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  รัตนเดช
krnuttap@kmitlac.th
 


ดร.ปราโมทย์  กุศล
kkpramot@kmitlac.th

 
ผศ.จรัสชัย  เย็นพยับ
kycharat@kmitlac.th
     
อาจารย์ชมพูนุช  กูลเกตุวงศ์
 

อาจารย์ศิริศักดิ์  แสนสุขกะโต
วิทยาศาสตร์
sirisak.sea@kmitlac.th
 


ดร.ณัฐพร  สุวรรณพยัคฆ์
วิทยาศาสตร์
ksnathap@kmitlac.th

 
อาจารย์สุวัฒน์  ไกรมาก
วิทยาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป
kksuwat@kmitlac.th


ดร.ชนัดดา ภวชโลทร
วิทยาศาสตร์

kpchandd@kmitlac.th

 


ดร.จุฑารัตน์  คายบ์
วิทยาศาสตร์

ksjuthar@kmitlac.th

 


อาจารย์กัญญ์ชลา กีรติรวี
วิทยาศาสตร์
create_girl@hotmailcom


อาจารย์จิราพร  พจนสัจ
คณิตศาสตร์

kpjirapo@kmitlac.th

 


ดร.มนสิชา  ติปะวรรณา
คณิตศาสตร์
ktmonsic@kmitlac.th

 


อาจารย์วรกมล ทองสด
ภาษาอังกฤษ


อาจารย์ศิวกร  ผลสุขการ
สังคมศาสตร์
kpsivako@kmitlac.th

 


ผศ.ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์
สังคมศาสตร์

kpphaibo@kmitlac.th

 


ผศ.วัชระ  ศิลป์เสวตร์
สังคมศาสตร์

kswatcha@kmitlac.th


ผศ.ดร.นฤบดี  ศรีสังข์
ksnarueb@kmitlac.th
 


อาจารย์อดิเรก  สุริยะวงศ์
ksadirek@kmitlac.th

 
อาจารย์ศิริวรรณ ศรีสังข์
knsiriwa@kmitlac.th


ผศ.ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ

     
อาจารย์วารุณี ลิ่มมั่น 

 

       

ผศ.ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์
kdpanya@hotmailcom
 


ผศ.ดร.ศิระ  สายศร
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

sira.sa@kmitl.ac.th

 
ผศ.วรรษชล  วัฒนะ


อาจารย์ดิษฐพร  ตุงโสธานนท์
ktdissap@kmitlac.th

 
อาจารย์วชร  กาลาสี
kkwachar@kmitlac.th
 
ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน
.


อาจารย์ศรีรัตน์ ช่วยบุญ
kcsrirat@kmitlac.th
srirat_jack@hotmailcom

 
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล 
.
.
   

ผศ.ดร.เกษมสุข  เสพศิริสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
kskasems@kmitlac.th

 


ผศ.อิทธิพล  พจนสัจ
kpitipol@kmitlac.th

 
อาจารย์พิมล  ผลพฤกษา
kpphimon@kmitlac.th


รศ.ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์

 
ดร.รัตติกร  สมบัติแก้ว
ksrattik@kmitlac.th

 
อ.สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์
kksakapa@kmitlac.th


ผศ.ดร.มนตรี  ไชยชาญยุทธ์
kcmontre@kmitlac.th

 
ว่าที่ร้อยตรีศิลา  ศิริมาสกุล
kssilar@kmitlac.th

 
ดร.ศรัญ  ดวงสุวรรณ 
   

   

ผศ.ดร.จักรี  ทีฆภาคย์วิศิษฏ์
ktchakre@kmitlac.th
 


อาจารย์อรรถศาสตร์  นาคเทวัญ
knathasa@kmitlac.th

 
อาจารย์พิศากร  สิทธิวัจน์
kspisako@kmitlac.th


ดร.รัฐพงษ์  สุวลักษณ์

 
อาจารย์ภาสภณ  มโนสุกฤตกูล
kmphasap@kmitlac.th