คณะผู้บริหาร

   


ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
kmitlpresident@gmailcom

 

 
   


ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
pachernchaipat@gmail.com

 

 
   


รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
รองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
sakul.ho@kmitlac.th

 

 
   
ผศ.ดร.ศิระ  สายศร
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
sira.sa@kmitlac.th
 


ผศ.เทียมพบ  ก้านเหลือง
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
thiamphop@gmailcom

 

 


นายโสภณ จันทรโชติ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารธุรกิจ 

sopol.ju@kmitlac.th
 
นางอัญชลี  แก้วรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ 
anchalee.ka@kmitlac.th