คณะกรรมการวิทยาเขต

   


รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
รองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
sakul.ho@kmitlac.th

 

   

 


ผศ.ดร.ศิระ  สายศร

ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการวิทยาเขต
sira.sa@kmitlac.th

 


ผศ.เทียมพบ  ก้านเหลือง
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการวิทยาเขต
thiamphop@gmailcom

 


ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการวิทยาเขต
kasemsuk.se@kmitlac.th

 


อาจารย์สุวัฒน์ ไกรมาก
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป
กรรมการวิทยาเขต


 

 
ผศ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการวิทยาเขต

kanokpon.bu@kmitlac.th


ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  รัตนเดช
ผู้แทนพนักงานวิทยาเขต
กรรมการวิทยาเขต

nuttapong.ru@kmitlac.th

 


นายชาติวุฒิ  พลนิล
ผู้แทนพนักงานวิทยาเขต
กรรมการวิทยาเขต

kpchativ@kmitlac.th 

 
นายอภิชาติ ครุฑสุวรรณ
ผู้แทนพนักงานวิทยาเขต
กรรมการวิทยาเขต

 


นายโสภณ จันทรโชติ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารธุรกิจ
กรรมการวิทยาเขต 
sopol.ju@kmitlac.th
 
 
นางอัญชลี  แก้วรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
กรรมการและเลขานุการวิทยาเขต
anchalee.ka@kmitlac.th