อนุกรรมการสภาสถาบัน

 

 

 

นายศิวะ แสงมณี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ

   

ศ.กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

 


นายณรงค์ พลละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อนุกรรมการ

 

นายจาดุร อภิชาตบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อนุกรรมการ

ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
อนุกรรมการ

 

.... 

รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
รองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

.... 

นายโสภณ จันทรโชติ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ