ปรัชญา.. "การศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก เป็นรากฐานของชีวิตที่ยั่งยืน"


 
ปณิธาน.. "มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"


 
วิสัยทัศน์.. "เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของภาคใต้ ด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือกในปี พ.ศ. 2564"


 
พันธกิจ..    ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กำหนดไว้ 4 ด้านคือ
     - การจัดการเรียนการสอน
     - การวิจัย
     - บริการวิชาการ
     - ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม