ประวัติวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

ปี พ.ศ. 2526.. สถาบันฯ ได้มีความเห็นว่าควรจะได้มีการ ขยายงานการศึกษา การวิจัย และบริการสังคมของสถาบันไป สู่ภูมิภาค หลังจากที่ได้พิจารณา หาที่เหมาะสมในการจัดตั้ง หน่วยงานพบว่าป่าสงวนแห่งชาติ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ11,224ไร่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งหน่วยงานทางการ ศึกษาและวิจัย แห่งที่สองของสถาบันพื้นที่ ดังกล่าวส่วนหนึ่งติดกับทะเล ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบ ส่วนหนึ่ง เป็นเนิน และมีแหล่งน้ำจืด น้ำทะเลที่สมบูรณ์จึงได้ขออนุญาต ใช้พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
วันที่ 3 มิถุนายน 2528.. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ โดยมติ ครม.อนุญาตให้สถาบันฯ ใช้พื้นที่ดัง ดังกล่าว เพื่อจัดตั้งสถานศึกษา และวิจัยได้ สถาบัน จึงเริ่มเข้าทำประโยชน และพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่นั้น 

 
ปี พ.ศ. 2533.. สถาบันได้ขอจัดตั้ง สถานศึกษา และวิจัยชุมพร มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงาน อธิการบดีต่อทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแต่เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนชื่อ เป็นสถานีวิจัยการเกษตรชุมพรีฐานะเทียบเท่าภาควิชาสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาสถาบันฯ ขอทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานที่จังหวัดชุมพรใหม่ โดยขอจัดตั้งเป็นสำนักศึกษา และวิจัย ชุมพรมีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบตามที่ สถาบันเสนอเมื่อวันที่ 18 มกราคม2534และอนุมัติให้บรรจุการจัดตั้งหน่วยงานสำนักศึกษาและวิจัย ชุมพรไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่7(พ.ศ.2538-2539)ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 8 ทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่าการ ขยายวิทยาเขต สารสนเทศเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดำเนินการควบคู่ไปกับ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบเครือข่าย สารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ 

 
พื้นที่.. ป่าสงวนแห่งชาติที่สถาบันฯ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้จัดตั้ง สถานศึกษานั้นเดิมมีเนื้อที่ 11,224 ไร่ ในปี 2534 จังหวัดชุมพรขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ ให้กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมนาคม จัดตั้งสนามบินภายในประเทศสถาบันฯเล็งเห็นประโยชน์ ในการเดินทาง ของ บุคลากร และเพื่อแก้ปัญหาราษฎรบุกรุกพื้นที่จึงได้มอบพื้นที่ 4,994 ไร่ ให้จังหวัดชุมพรพื้นที่ที่เหลือ 6,230 ไร่ ไร่ให้กรมป่าไม้ซึ่งกรมป่าไม้ได้มอบให้สปก. จัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่และให้ย้ายออก จากพื้นที่ที่เหลือ 3,500ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของวิทยาเขตชุมพรในปัจจุบัน 

 
ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ.. จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวาง ศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมซึ่งได้รับพระราชทานนาม " อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาและอาคารบริหาร " อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยายบรมราชกุมารี" อาคารปฏิบัติการ 1 และ 2 พร้อมการ เปิดป้ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด กระบัง วิทยาเขตชุมพร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2541 เวลา 15.45 น. 

 
วิทยาเขตชุมพร.. ได้เริ่มรับนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 โดยเริ่ม เปิดสอน นักศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชหลักสูตร2ปีต่อเนื่องปี2541 เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรีหลักสูตร4ปี ได้แก่สาขา พืชสวนวิทยาศาสตร์การประมงและสัตวศาสตร์โดยให้ นักศึกษา เรียน2ปีแรกที่สถาบันฯกรุงเทพและ2ปีหลังที่ วิทยาเขต ชุมพรปี2543เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์หลักสูตร2ปีต่อเนื่อ และปี2544 เปิดสอนนักศึกษาสาขา วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี