HEADLINE NEWS

มอบเจลแอลกอฮอล์ 95% ภายใต้ตรา "KMITL สจล.ชุมพร GO"

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดย ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ 95% ภายใต้ตรา "KMITL สจล.ชุมพร GO" ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชุมพร

วิทยาเขตชุมพรผลิตเจลแอลกอฮอร์

โครงการผลิตเจลแอลกอฮอร์เจลเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งมอบให้กับผู้บริหาร เพื่อแจกจ่ายใช้ภายในวิทยาเขตชุมพร

ผู้มีสิทธิ์สอบ TCAS รอบที่2 โควตา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS (รอบที่ 2 รอบโควตา) รอบ 6 ก.พ. - 23 มี.ค 63 การดำเนินการของแต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกัน กรุณาอ่านรายละเอียดใต้รายชื่อของตัวเอง

ประกาศหน่วยงานต่างๆ Covid-19

ประกาศสถานการณ์ Covid-19 จาก หน่วยงานของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศจังหวัดชุมพร

ประกาศวิทยาเขตชุมพร Covid-19

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กรณีไวรัส Covid-19

คณะกรรมการป้องกัน Covid-19

ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค covid-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศสถาบัน Covid-19

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรณีไวรัส Covid-19

หลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

รวมข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด ของวิทยาเขตชุมพร ทั้งปริญญาโท และปริญญาตรี และแผ่นพับนำเสนอข้อมูล

IAMBEST2020

The 5th National Conference and The 1st International Conference 28-29 May 2020 Dimond plaza hotel, Surat Thani, Thailand. ***ขนายเวลารับบทความถึง 7 กุมภาพันธ์ 63

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครหอพักนักศีกษาประจำปี 2563

รับสมัครหอพักนักศึกษา สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และประกาศรายชื่อผู้มีรายเข้าพักเรียบร้อยแล้ว

ผู้มีสิทธิ์สอบ TCAS รอบที่2 โควตา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS (รอบที่ 2 รอบโควตา) รอบ 6 ก.พ. - 23 มี.ค 63 การดำเนินการของแต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกัน กรุณาอ่านรายละเอียดใต้รายชื่อของตัวเอง

รับสมัคร TCAS รอบ3

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2563

ผลคัดเลือก สอบตรง-ปวส. ปี63

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครปริญญาโท ปี63

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) รอบ 24 ก.พ. - 10 มิ.ย.63 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้มีสิทธิ์สอบสอบตรง-ปวส. ปี63

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง-ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา

รับสมัคร TCAS รอบ2แบบโควตา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS แบบโควตา รอบที่ 2 รับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563

รับสมัคร TCAS 2563

รอบ2 โควตา 6 ก.พ.-23 มี.ค.63 รอบ3 รับตรงร่วมกัน 17-27 เม.ย.63 รอบ4 แอดมิชชัน 7-20 พ.ค.63 รอบ5 รับตรงอิสระ 9-30 มิ.ย.63

หลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

รวมข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งปริญญาโท ปริญญาตรี และแผ่นพับนำเสนอข้อมูล
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก เก้าอี้ 200 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็ก จำนวน 200 ตัว เก้าอี้ จำนวน 200 ตัว

ระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์ (จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

ขอเชิญคณาจารย์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ จัดงานที่วิทยาเขตชุมพร เงินสนับสนุนรวมเกือบ 1 ล้านบาท - ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ - ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

จดหมายข่าว


คลิปวิดีโอ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล

อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ โครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน

เครือข่ายธนาคารปูม้า

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร นายชาติวุฒิ พลนิล เครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ภาชนะชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์ การพัฒนาภาชนะชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

การอนุรักษ์เสม็ดขาว

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.ดร.นาตยา มนตรี การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ดขาวอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชาใบเสม็ด

แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปจากข้าวไร่

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา และ ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ การทำแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปจากข้าวไร่พันธุ์สามเดือน

ชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.วรพงษ์ นลินานนท์ การพัฒนาชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2562

ความร่วมมือ (MOU)