แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

นักวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more
รางวัล Best Engineering Award การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่นานาชาติ
รายละเอียด

We are Prince of Chumphon

We are Electronics Engineering.

Our Cooperation