หลักสูตรปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)

วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร)

วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร

วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน)

วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน

วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)

วิศวกรรมสารสนเทศ

วท.บ. (สัตวศาสตร์)

สัตวศาสตร์

วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช)

เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ)

วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร)

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

บธ.บ. (บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)

บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

M.B.A. (Business Administration)

Business Administration

M.Eng. (Industrial Technology Engineering)

Industrial Technology Engineering

M.Sc. (Horticulture)

Horticulture

M.Eng (Mechanical Engineering)

Mechanical Engineering

M.Sc. (Science Education)

Science Education