HEADLINE NEWS

ทำความดีถวายพ่อหลวง

ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลพระจอมเกล้าฯชุมพร ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

จัดกิจกรรมทำบุญปล่อยลูกหอยหวานระยะผีเสื้อ ๓๓๓,๐๐๐ ตัว คืนสู่ทะเลธรรมชาติ ร่วม แปรอักษรสงบนิ่ง ๘๙ วินาที ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙

ณ ชายหาดพระจอมฯ และหมวดงานน้ำจืด สจล.ชุมพร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี2561

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ 1) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561

พระราชทานปริญญาบัตร ปี2559

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ประดับดอกดาวเรือง 5,000 ต้น

กิจกรรมประดับตกแต่ง สถาบันฯ ด้วยดอกดาวเรือง กว่า 5,000 ต้น โดย ผศ.เทียมพบ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

ค่ายกิจกรรม สอาด ศรียาภัย

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เข้าร่วมโครงการ ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้น และค่ายเพาะกล้านักวิจัย โรงเรียนศรียาภัยร่วมกิจกรรมเสริมทักษะห้องเรียนพิเศษ

เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน 25 ปี

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่และเข็มให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

สจล.ชุมพรโมเดล

โครงการ "สจล.ชุมพรโมเดล" เปิดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวทางการทำเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ก่อนจะเข้าไปทำกินในพื้นที่ดิน สปก.

ภาพพิธีมอบเนคไทฯ ปี2560

ภาพกิจกรรม พิธีมอบเนคไท และเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

กิจกรรมแนะนำวิทยาเขตชุมพร

ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาเขตชุมพร พบผู้บริหารโรงเรียน และกิจกรรมแนะนำวิทยาเขตชุมพรให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ 1) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ 1) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาค

กฐินพระราชทาน ปี2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดธรรมิการาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ตารางสอบกลางภาค1 ปี60

ประกาศ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผลการคัดเลือกบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียงตามลำดับที่สมัคร) และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

คณะผู้บริหาร

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส

รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน

รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.

บุคลากร

คณาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณาจารย์

ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป

บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ
.

เอกสาร แบบฟอร์ม

หลักสูตรการศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ปณิธานของหอพักนักศึกษา : อบอุ่น ปลอดภัยใส่ใจแก้ปัญหา ส่งเสริมการพัฒนา นำพาประสบความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ของหอพักนักศึกษา 1. เพื่อบริการที่พักให้กับนักศึกษาผู้มีภูมิลำเนาห่างไกลจากสถาบันฯ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายอันเหมาะสมพร้อมทั้งความปลอดภัย 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

-
กรอ. กยส.
ทุนการศึกษา

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ย่างเข้า 21 ปี) หรือเคยดำเนินการผ่อนผันฯ จากสถาบันการศึกษาเดิม สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ณ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ที่งานกิจการนักศึกษา ส่วนบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

เอกสารประกอบคำร้องขอผ่อนผันฯ
1. คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (รับได้ที่งานกิจการนักศึกษา)
2. สำเนาหนังสือสำคัญ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีประจำภูมิลำเนาทหารตนเอง)
3. สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ สด.35 จำนวน 2 ฉบับ (ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีประจำภูมิลำเนาทหารตนเอง)
4. สำเนาหนังสือ สด.43 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาที่เคยผ่อนผันฯจากสถานศึกษาเดิม)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
8. หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา (ฉบับจริง) ติดต่อเขียนคำร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล แนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา 50 บาท
9. สำเนาหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียน นศท.ในชั้นปีที่ 2-5 สามารถยื่นความประสงค์ขอสมัครเรียนได้ที่งานกิจการนักศึกษา

ราชการทหาร

1. แห่เทียนพรรษา
2. ปฏิบัติธรรม
3. ก้าวแรกสู่รั้วแคแสดสัมพันธ์
4. เดิน - วิ่ง ประเพณีขึ้นเขาเจดีย์
5. รักษ์ภาษาไทย
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
7. มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่นักศึกษาใหม่

กิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
ชมรม ชุมนุม

ประกันอุบัติเหตุ สถาบันได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา/บัณฑิตทุกคน โดยมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีประสบอุบัติเหตุสามารถเข้าทำการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/และคลินิก ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท/ครั้ง ที่เกิดอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน 400,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุจะได้รับการชดเชยตามรายการที่บริษัทมีเงื่อนไขไว้กับบริษัท กรณีนักศึกษาเสียชีวิตด้วยสุขภาพ บริษัท ได้ขยายความคุ้มครองช่วยเหลือครอบครัว 30,000 บาท

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ แล้วนำหลักฐานมาขอรับเงินคืน โดยมีขั้นตอน
- กรอกแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัย
- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาทุกฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้ประสบอุบัติเหตุ (เพื่อโอนเงินเข้า) ยกเว้น ธนาคารออมสินและ ธกส.

การพยาบาล

ห้องสมุด

Sound Lab

Fitness Center

gymnasium

สนามกีฬา

บริการอาหาร

บริการนักศึกษา

บริการธุรกิจ

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผลิตและจำหน่าย นมสดพาสเจอร์ไรส์แคแสด ตราเคเอ็มไอทีแอล (KMITL) น้ำดื่ม ตราชุมโค

นมสดพาสเจอร์ไรส์แคแสด ตราเคเอ็มไอทีแอล (KMITL) น้ำดื่ม ตราชุมโค
1. นมขวดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2,000 มิลลิลิตร
2. นมถุงพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร
3. น้ำดื่มแก้วพลาสติก ขนาด 220 มิลลิลิตร
4. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 350 มิลลิลิตร
5. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 600 มิลลิลิตร
6. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 1,500 มิลลิลิตร
7. น้ำดื่มถังขนาด ขนาด 18.9 ลิตร

ติดต่อ โทร. 0-7751-2066, 08-1531-1800, 08-9726-1687

นมแคแสด น้ำดื่มชุมโค

บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง KMITL PCC Laboratory ได้ลงทะเบียนกับ กสทช เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (ห้อง Lab กสทช) พร้อมที่จะให้บริการทดสอบ เครื่องส่งวิทยุ FM

การขอบริการ ทดสอบเครื่องส่งวิทยุ FM
1. เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ขอรับบริการทดสอบ ซี่งประกอบด้วย Exciter และ RF Power Amplifier พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ (ต้องมี)
2. คำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ต้องมี)
3. [สำหรับบุคคลธรรมดา] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
4. [สำหรับนิติบุคคล] หนังสือรับรองบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
5. สำเนาหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จาก สำนักงาน กสทช. (ต้องมี)
6. สำเนาใบอนุญาตทำหรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ถ้ามี)
7. ใบเสร็จชำระเงินที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นผู้ออกให้ (กรณีทดสอบครั้งที่ 2)
8. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
9. ติดต่อ สอบถาม โทร. 08-4852-2754

ติดต่อ สอบถาม โทร. 08-4852-2754

ทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุ

วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

รับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด งานวิจัยและให้คำปรึกษา รับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภัณฑ์ รับทำวิจัยรับเก็บรวบรวมข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย SPSS MPLUS LISEREL AMOS และให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

อัตราค่าบริการ ตั้งแต่ 30,000ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ประกอบธุรกิจ หรือลักษณะของงานวิจัย

ติดต่อ โทร. 08-1178-7305
ดร.สุดาพร สาวม่วง
e-mail : sudaporn40@yahoo.co.uk

KMITL PCC BUSINESS TEAM ประกอบไปด้วยทีมงาน ผู้มีประสบการณ์ด้านการธนาคาร ด้านการตลาด ด้านการบัญชี และด้านการจัดการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ ในการตัดสินใจที่จะกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นไปได้มากที่สุด ดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้
1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจ งานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss

เขียนแผนธุรกิจ
kmitl farmer shop

.

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

.
.
.
.
.
.

วารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2559


วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2559

.
.
.

CENTRAL LAB

ข้อปฏิบัติ การใช้ห้องและอาคารปฏิบัติการ

คลิปวิดีโอ

Video clip

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

Video clip

คณาจารย์ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Video clip

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรฯ 2559

Video clip

"มหาวิทยาลัยคือกุญแจสำคัญของ Thailand 4.0" ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" อธิการบดี สจล. คนไทยคนเดียวบนเวทีใหญ่ระดับโลก Huawei Connect 2017 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ความร่วมมือ