HEADLINE NEWS

อบรมเชิงปฏิบัติการ Program Classroom managment for Smart University

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Program Classroom managment for Smart University การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ Smart University เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

รับสมัคร ปวส. สอบตรง 2561

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) สำหรับ ปวส. โดยการเทียบโอน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

แต่งตั้ง ผศ.ดร.พรประพา คงตระกูล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรประพา คงตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาอารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

นิทรรศการทรัพยากรไทย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี 2560

รศ.ดร.ศิริวัฒน์รองอธิการบดีวข.ชพ.

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล ในโอกาศรับตำแหน่งรองอธิการบดี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาเขตชุมพร ร่วมประชุมมอบนโยบาย คณาจารย์ บุคลากร พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในวิทยาเขตเพื่อเตรียมดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองวัดนายและอ่างเก็บน้ำห้วยตีนจับ เพิ่มพื้นเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน ปรับภูมิทัศน์เพื่อการออกกำลังกาย พักผ่อนสันทนาการและกิจกรรมทางน้ำ

มอบเงินโครงการก้าวคนละก้าว

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศกรรมศาสตร์และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 539,999 บาท

ตูน บอดี้สแลมวิ่งผ่าน สจล.ชุมพร

ตูน บอดี้สแลม และทีมก้าวคนละก้าว วิ่งผ่านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่กว่า 500 คน ร่วมตั้งแถวต้อนรับ พร้อมมอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ตูน ร่วมร้องเพลงกับ นศ.ลาดกระบัง

ตูน บอดี้สแลม และทีมก้าวคนละก้าว แวะทำกิจกรรมร้องเพลง ร่วมกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (แบบโควตา รอบที่2) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (แบบโควตา รอบที่2) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครบัณฑิตศึกษาปี2560เทอม2

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

รับสมัคร ปวส. สอบตรง 2561

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) สำหรับ ปวส. โดยการเทียบโอน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครแบบPortfolioปี2561

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ 1) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561

คณะผู้บริหาร

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.

บุคลากร

คณาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณาจารย์

ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป

บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ั

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาเครื่องตัด CNC

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดอัตโนมัติ CNC ตัดด้วยระบบ Plasma จำนวน 1 ชุด

เอกสาร แบบฟอร์ม

หลักสูตรการศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ปณิธานของหอพักนักศึกษา : อบอุ่น ปลอดภัยใส่ใจแก้ปัญหา ส่งเสริมการพัฒนา นำพาประสบความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ของหอพักนักศึกษา 1. เพื่อบริการที่พักให้กับนักศึกษาผู้มีภูมิลำเนาห่างไกลจากสถาบันฯ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายอันเหมาะสมพร้อมทั้งความปลอดภัย 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

-

ห้องสมุด สจล. วิทยาเขตชุมพร

นักศึกษาที่ต้องการยืมหนังสือห้องสมุด ต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด และให้ใช้บัตรนักศึกษายืมหนังสือเท่านั้น ยกเว้น
1. นักศึกษาที่ต้องการยืม Dictionary ในการสอบให้ใช้บัตรประชาชนยืมแทนได้
2. นักศึกษาที่ต้องการยืมไปถ่ายเอกสารให้ใช้บัตรประชาชนยืมแทนได้

ระเบียบของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
1. ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
2. ผู้เข้าใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ (งดใส่กางเกงขาสั้น ทุกชนิด)
3. ห้ามรับประทานอาหาร ขนมขบเคี้ยวทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดื่ม (อาหาร ขนมที่นำมาสามารถฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ได้)
- หนังสืออ้างอิง / วารสาร / หนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบัน ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
- ทุกรายการสามารถยืมถ่ายเอกสารได้ โดยนำบัตรพนักงานหรือบัตรประชาชนยื่นบรรณารักษ์
- ค่าปรับ หนังสือ / วารสาร / หนังสือพิมพ์ / ปัญหาพิเศษ / วิทยานิพนธ์ / CD-ROM คิดค่าปรับส่งคืนเกินกำหนด เล่มละ 5 บาท ต่อ 1 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิกห้องสมุด
- ปริญญาตรี
1. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาใบชำระเงินยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือใบลงทะเบียนล่าสุด 1 ใบ
- ปริญญาโท
1. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาใบลงทะเบียนล่าสุด 1 ใบ
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่
1. สำเนาบัตรพนักงานหรือข้าราชการ 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
**เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง**

สิทธิการยืมหนังสือของห้องสมุด สจล. วิทยาเขตชุมพร
# ผู้ยืม หนังสือภาษาไทย - ภาษาต่างประเทศ ปัญหาพิเศษ / วิทยานิพนธ์ วารสาร / หนังสือพิมพ์ ฉบับล่วงเวลา CD-ROM ประกอบหนังสือเรียน
1 นักศึกษาปริญญาตรี. 5เล่ม 7วัน 3เล่ม 7วัน 3เล่ม 3วัน 3เล่ม 3วัน
2 นักศึกษาปริญญาโท 5เล่ม 14วัน 3เล่ม 7วัน 3เล่ม 3วัน 3เล่ม 3วัน
3 พนักงาน 5เล่ม 14วัน 3เล่ม 7วัน 3เล่ม 3วัน 3เล่ม 3วัน
4 อาจารย์ 10เล่ม 45วัน 3เล่ม 7วัน 3เล่ม 3วัน 3เล่ม 3วัน
-
กรอ. กยส.
ทุนการศึกษา

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ย่างเข้า 21 ปี) หรือเคยดำเนินการผ่อนผันฯ จากสถาบันการศึกษาเดิม สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ณ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ที่งานกิจการนักศึกษา ส่วนบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

เอกสารประกอบคำร้องขอผ่อนผันฯ
1. คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (รับได้ที่งานกิจการนักศึกษา)
2. สำเนาหนังสือสำคัญ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีประจำภูมิลำเนาทหารตนเอง)
3. สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ สด.35 จำนวน 2 ฉบับ (ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีประจำภูมิลำเนาทหารตนเอง)
4. สำเนาหนังสือ สด.43 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาที่เคยผ่อนผันฯจากสถานศึกษาเดิม)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
8. หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา (ฉบับจริง) ติดต่อเขียนคำร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล แนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา 50 บาท
9. สำเนาหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียน นศท.ในชั้นปีที่ 2-5 สามารถยื่นความประสงค์ขอสมัครเรียนได้ที่งานกิจการนักศึกษา

ราชการทหาร

1. แห่เทียนพรรษา
2. ปฏิบัติธรรม
3. ก้าวแรกสู่รั้วแคแสดสัมพันธ์
4. เดิน - วิ่ง ประเพณีขึ้นเขาเจดีย์
5. รักษ์ภาษาไทย
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
7. มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่นักศึกษาใหม่

กิจกรรม
สโมสรนักศึกษา

ชมรม ชุมนุม

ชมรม ชุมนุม ติดต่อ สมัครเข้าชมรม
1. ชมรมวิทยาสมัครเล่นลาดกระบังชุมพร (AR) ติดต่อ
2.
3.
4.
5.

ชมรม ชุมนุม

ประกันอุบัติเหตุ สถาบันได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา/บัณฑิตทุกคน โดยมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีประสบอุบัติเหตุสามารถเข้าทำการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/และคลินิก ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท/ครั้ง ที่เกิดอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน 400,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุจะได้รับการชดเชยตามรายการที่บริษัทมีเงื่อนไขไว้กับบริษัท กรณีนักศึกษาเสียชีวิตด้วยสุขภาพ บริษัท ได้ขยายความคุ้มครองช่วยเหลือครอบครัว 30,000 บาท

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ แล้วนำหลักฐานมาขอรับเงินคืน โดยมีขั้นตอน
- กรอกแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัย
- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาทุกฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้ประสบอุบัติเหตุ (เพื่อโอนเงินเข้า) ยกเว้น ธนาคารออมสินและ ธกส.

การพยาบาล

Sound Lab ห้องปฏิบัติการทางภาษา
เปิดให้บริการสื่อภาษาอังกฤษ
1. เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
2. บริการให้ยืม หนังสือภาษาอังกฤษ CD สื่อภาษาอังกฤษ
3. บริการให้ยืม CD ภาพยนต์ และชมภาพยนต์ภาษาอังกฤษ

เวลาให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30น. ชั้น 2 ห้อง205 อาคารเรียนรวม

Fitness Center ให้บริการภายในหอพักนักศึกษา

Stadium

บริการอาหาร

บริการนักศึกษา

บริการธุรกิจ

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผลิตและจำหน่าย นมสดพาสเจอร์ไรส์แคแสด ตราเคเอ็มไอทีแอล (KMITL) น้ำดื่ม ตราชุมโค

นมสดพาสเจอร์ไรส์แคแสด ตราเคเอ็มไอทีแอล (KMITL) น้ำดื่ม ตราชุมโค
1. นมขวดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2,000 มิลลิลิตร
2. นมถุงพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร
3. น้ำดื่มแก้วพลาสติก ขนาด 220 มิลลิลิตร
4. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 350 มิลลิลิตร
5. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 600 มิลลิลิตร
6. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 1,500 มิลลิลิตร
7. น้ำดื่มถังขนาด ขนาด 18.9 ลิตร

ติดต่อ โทร. 0-7751-2066, 08-1531-1800, 08-9726-1687

นมแคแสด น้ำดื่มชุมโค

บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง KMITL PCC Laboratory ได้ลงทะเบียนกับ กสทช เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (ห้อง Lab กสทช) พร้อมที่จะให้บริการทดสอบ เครื่องส่งวิทยุ FM

การขอบริการ ทดสอบเครื่องส่งวิทยุ FM
1. เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ขอรับบริการทดสอบ ซี่งประกอบด้วย Exciter และ RF Power Amplifier พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ (ต้องมี)
2. คำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ต้องมี)
3. [สำหรับบุคคลธรรมดา] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
4. [สำหรับนิติบุคคล] หนังสือรับรองบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
5. สำเนาหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จาก สำนักงาน กสทช. (ต้องมี)
6. สำเนาใบอนุญาตทำหรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ถ้ามี)
7. ใบเสร็จชำระเงินที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นผู้ออกให้ (กรณีทดสอบครั้งที่ 2)
8. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
9. ติดต่อ สอบถาม โทร. 08-4852-2754

ติดต่อ สอบถาม โทร. 08-4852-2754

ทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุ

วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

รับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด งานวิจัยและให้คำปรึกษา รับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภัณฑ์ รับทำวิจัยรับเก็บรวบรวมข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย SPSS MPLUS LISEREL AMOS และให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

อัตราค่าบริการ ตั้งแต่ 30,000ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ประกอบธุรกิจ หรือลักษณะของงานวิจัย

ติดต่อ โทร. 08-1178-7305
ดร.สุดาพร สาวม่วง
e-mail : sudaporn40@yahoo.co.uk

KMITL PCC BUSINESS TEAM ประกอบไปด้วยทีมงาน ผู้มีประสบการณ์ด้านการธนาคาร ด้านการตลาด ด้านการบัญชี และด้านการจัดการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ ในการตัดสินใจที่จะกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นไปได้มากที่สุด ดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้
1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจ งานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss

เขียนแผนธุรกิจ
kmitl farmer shop

.

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

.
.
.
.
.
.

วารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2559


วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2559

.
.
.

CENTRAL LAB

ข้อปฏิบัติ การใช้ห้องและอาคารปฏิบัติการ

.
.
.

บริการวิชาการ

คลิปวิดีโอ

Video clip

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559

Video clip

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

Video clip

คณาจารย์ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Video clip

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรฯ 2559

ความร่วมมือ