อนุกรรมการสภาสถาบันพิจารณาการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

ศ.กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ

นายณรงค์ พลละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อนุกรรมการ

นายจาดุร อภิชาตบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อนุกรรมการ
.

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ อนุกรรมการ

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
.

คณะผู้บริหาร

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.ศิระ สายศร

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.

ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.เทียมพบ ก้านเหลือง

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

นางอัญชลี แก้วรักษ์

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
.

คณะกรรมการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประธานกรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.ศิระ สายศร

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.เทียมพบ ก้านเหลือง

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต
.

อาจารย์สุวัฒน์ ไกรมาก

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

ผู้แทนพนักงานวิทยาเขต กรรมการวิทยาเขต

นายชาติวุฒิ พลนิล

ผู้แทนพนักงานวิทยาเขต กรรมการวิทยาเขต
.

นายอภิชาติ ครุฑสุวรรณ

ผู้แทนพนักงานวิทยาเขต กรรมการวิทยาเขต

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต

นางอัญชลี แก้วรักษ์

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ กรรมการและเลขานุการวิทยาเขต