บริการธุรกิจ

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผลิตและจำหน่าย นมสดพาสเจอร์ไรส์แคแสด ตราเคเอ็มไอทีแอล (KMITL) น้ำดื่ม ตราชุมโค

นมสดพาสเจอร์ไรส์แคแสด ตราเคเอ็มไอทีแอล (KMITL) น้ำดื่ม ตราชุมโค
1. นมขวดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2,000 มิลลิลิตร
2. นมถุงพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร
3. น้ำดื่มแก้วพลาสติก ขนาด 220 มิลลิลิตร
4. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 350 มิลลิลิตร
5. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 600 มิลลิลิตร
6. น้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 1,500 มิลลิลิตร
7. น้ำดื่มถังขนาด ขนาด 18.9 ลิตร

ติดต่อ โทร. 0-7751-2066, 08-1531-1800, 08-9726-1687

การวิเคราะห์ดินและพืช บริการให้คำปรึกษา
การวิเคราะห์ดินและใบพืช เพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ยในสวนผลไม้ ไม้ยืนต้น
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์
การเก็บตัวอย่างใบพืชเพื่อวิเคราะห์ เช่นใบปาล์มน้ำมัน ใบทุเรียน ใบกาแฟ ใบมังคุด ฯ

ดูรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อเกษตรกร

สนใจส่งตัวอย่างดินและพืชเพื่อวิเคราะห์ ติดต่อ งานบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
โทร 0-7750-6410 คุณนารี พันธุ์จินดาวรรณ 08-7044-2626 คุณศศิดารา เจริญศิริ 08-6780-7032

ค่าบริการวิเคราะห์ดิน
# รายการวิเคราะห์ดิน อัตราค่าบริการ
1 ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH)/วิธีดิน:น้ำ = 1:1
2 ค่าการนำไฟฟ้า (EC)/วิธีดิน:น้ำ = 1:1
3 ปริมาณอินทรีย์วุัตถุ (Organic matter)/วิธี Walkley and Black
4 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P)/วิธี Bray II
5 ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ (Exchangeable K)/วิธี NH4OAc pH7.0
6 ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้ (Exchangeable Ca)/วิธี NH4OAc pH7.0
7 ปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได้ (Exchangeable Mg)/วิธี NH4OAc pH7.0
8 ปริมาณเหล็กที่สกัดได้ (Exchangeable Fe)/วิธี DTPA
9 ปริมาณแมงกานิสที่สกัดได้ (Exchangeable Mn)/วิธี DTPA
10 ปริมาณสังกะสีที่สกัดได้ (Exchangeable Zn)/วิธี DTPA รวมค่าวิเคราะห์รายการที่ 1-10 = 1,000บาท/1ตัวอย่าง
11 ปริมาณโบรอนในดิน (B)/วิธี Hot water รวมค่าวิเคราะห์รายการที่ 1-11 = 1,500บาท/1ตัวอย่าง
ค่าบริการวิเคราะห์พืช
# รายการวิเคราะห์พืช อัตราค่าบริการ
1 ปริมาณในโตรเจนทั้งหมด (Total N)/วิธี Micro-Kjeldahl
2 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P)/วิธี Dry ashing
3 ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (Total K)/วิธี Dry ashing
4 ปริมาณแคลเซียมทั้งหมด (Total Ca)/วิธี Dry ashing
5 ปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมด (Total Mg)/วิธี Dry ashing
6 ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Fe)/วิธี Dry ashing
7 ปริมาณแมงกานิสทั้งหมด (Total Mn)/วิธี Dry ashing
8 ปริมาณสังกะสีทั้งหมด (Total Zn)/วิธี Dry ashing รวมค่าวิเคราะห์รายการที่ 1-8 = 1,200บาท/1ตัวอย่าง
9 ปริมาณโบรอนทั้งหมด (Total B)/วิธี Dry ashing รวมค่าวิเคราะห์รายการที่ 1-9 = 1,700บาท/1ตัวอย่าง

บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง KMITL PCC Laboratory ได้ลงทะเบียนกับ กสทช เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (ห้อง Lab กสทช) พร้อมที่จะให้บริการทดสอบ เครื่องส่งวิทยุ FM

การขอบริการ ทดสอบเครื่องส่งวิทยุ FM
1. เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ขอรับบริการทดสอบ ซี่งประกอบด้วย Exciter และ RF Power Amplifier พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ (ต้องมี)
2. คำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ต้องมี)
3. [สำหรับบุคคลธรรมดา] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
4. [สำหรับนิติบุคคล] หนังสือรับรองบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
5. สำเนาหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จาก สำนักงาน กสทช. (ต้องมี)
6. สำเนาใบอนุญาตทำหรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ถ้ามี)
7. ใบเสร็จชำระเงินที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นผู้ออกให้ (กรณีทดสอบครั้งที่ 2)
8. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
9. ติดต่อ สอบถาม โทร. 08-4852-2754

ติดต่อ สอบถาม โทร. 08-4852-2754

รับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด งานวิจัยและให้คำปรึกษา รับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภัณฑ์ รับทำวิจัยรับเก็บรวบรวมข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย SPSS MPLUS LISEREL AMOS และให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

อัตราค่าบริการ ตั้งแต่ 30,000ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ประกอบธุรกิจ หรือลักษณะของงานวิจัย

ติดต่อ โทร. 08-1178-7305
ดร.สุดาพร สาวม่วง
e-mail : sudaporn40@yahoo.co.uk

KMITL PCC BUSINESS TEAM ประกอบไปด้วยทีมงาน ผู้มีประสบการณ์ด้านการธนาคาร ด้านการตลาด ด้านการบัญชี และด้านการจัดการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ ในการตัดสินใจที่จะกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นไปได้มากที่สุด ดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้
1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจ งานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss

kmitl farmer shop