CURRICULUM

Download more detail curriculum

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Information Engineering.

ภาควิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
   (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สัตวศาสตร์)
   (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Animal Science)

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 15,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
– หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
– หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
– รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี)
– เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
– ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการ ศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลา โดยสัดส่วนเทียบ เคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

การดำเนินการหลักสูตร

ดำเนินการเรียนการสอน ในวัน – เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ คือวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
   ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ

กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา และให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ