แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

วิศวกรเครื่องกล สามารถออกแบบ ควบคุม และซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are Prince of Chumphon

We are Mechanical Engineering.

Our Cooperation