อนุกรรมการสภาสถาบันพิจารณาการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

ศ.กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อนุกรรมการ

นายจาดุร อภิชาตบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อนุกรรมการ
.

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค

รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
.

คณะผู้บริหาร

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค

รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.ศิระ สายศร

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.

ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
.

ผศ.ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

นางอัญชลี แก้วรักษ์

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ

อาจารย์สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

ผู้จัดการโรงนมกรมหลวงชุมพร
.

นางสาวศศิดารา เจริญศิริ

ผู้จัดการศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน
.

คณะกรรมการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค

รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประธานกรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.ศิระ สายศร

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต
.

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต

อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต
.

ผศ.ดร.พรประพา คงตระกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต

นางอัญชลี แก้วรักษ์

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ กรรมการและเลขานุการวิทยาเขต