ที่ปรึกษาของสถาบัน ด้านการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาของสถาบัน ด้านการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.

อนุกรรมการสภาสถาบันพิจารณาการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

ศ.กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อนุกรรมการ

นายจาดุร อภิชาตบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อนุกรรมการ
.

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ อนุกรรมการ

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค

รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

นายโสพล จันทรโชติ

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
.

คณะกรรมการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค

รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประธานกรรมการวิทยาเขต

รศ.ดร.ศิระ สายศร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรรมการวิทยาเขต
.

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการวิทยาเขต
ผศ.ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต
.

ผศ.ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต

นายโสพล จันทรโชติ

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต

นางอัญชลี แก้วรักษ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ กรรมการและเลขานุการวิทยาเขต
.

คณะผู้บริหาร

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค

รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รศ.ดร.ศิระ สายศร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.

ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อาจารย์ฮัดสัน สิริสุวพงศ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
.

ผศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป

นายโสพล จันทรโชติ

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

นางอัญชลี แก้วรักษ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
.

อาจารย์สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

ผู้จัดการโรงนมกรมหลวงชุมพร

อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม

ผู้จัดการศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน