เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

01thiamphop

ผศ.ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง

หลักสูตรสัตวศาสตร์
02somphon

อาจารย์สมพร นพเกื้อ

หลักสูตรสัตวศาสตร์
03saichon

ผศ.ดร.สายชล เลิศสุวรรณ

หลักสูตรสัตวศาสตร์
04suteerawat

ดร.สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

หลักสูตรสัตวศาสตร์
05thanatsamonwan

ผศ.ดร.ธนรรษมลวรรณ พลมั่น

หลักสูตรสัตวศาสตร์
06piyada

ผศ.ดร.ปิยะดา ทวิชศรี

หลักสูตรสัตวศาสตร์
07opart

อาจารย์โอภาส สืบสาย

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
08anjana

ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
09raumjit

รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
10thirayut

อาจารย์ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
14pannipa

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
12kanokpon

ผศ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
13sumonrat

อาจารย์สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
16pornprapa

ผศ.ดร.พรประพา คงตระกูล

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
15watcharin

ผศ.วัชรินทร์ รัตนพันธ์

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
22monsuang

รศ.ดร.มนต์สรวง ยางทอง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
17jakkrapong

อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
18tanakorn

ผศ.ธนากร เหมะสถล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
19duangjai

ผศ.ดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20kaewalee

อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
21warrapong

ผศ.วรพงษ์ นลินานนท์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Scroll to Top